Katakana World
English-Katakana Dictionary

ENGLISHKATAKANA
Interneti.n.ta.-.ne.tu.to
intraneti.n.to.ra.ne.tu.to
web siteu.e.bu.sa.i.to
personalpa.-.so.na.ru
computerko.n.pi.yu.-.ta
displayde.i.su.pu.re.i
softwareso.hu.to.u.e.a
hardwareha.-.do.u.e.a

Return

Isao Ninomiya
E-mail : ninomiya@pobox.com